top of page

City of San Diego COVID-19 Housing Stability Assistance Program Announced!

Updated: Apr 7, 2021

Need help to pay your past-due rent and utilities?

需要帮忙支付逾期租金及水电费吗?

Kailangan mo ba ng tulong sa iyong past due na renta sa bahay at utilidad?

밀린 렌트비와 공과금들에 도움이 필요하신가요?

支払い期限の過ぎたレントや光熱費の援助を必要としていませんか?

Cần giúp đỡ để trả tiền thuê nhà quá hạn và hóa đơn điện nước?


Apply now for the City of San Diego COVID-19 Housing Stability Assistance Program 立即申请圣地亚哥市COVID-19住房稳定援助计划

Mag-aplay ngayon sa programa ng Lungsod ng San Diego Covid-19 Housing Stability Assistance

주택 안정 지원 프로그램(The City of San Diego COVID-19 Housing Stability Assistance Program)에 지금 등록하시길바랍니다.

サンディエゴ市のプログラム「COVID-19 Housing Stability Assistance」に申し込んでみてください。

Ghi danh ngay bây giờ cho Chương Trình Hỗ Trợ Ổn Định Nhà Ở COVID-19 của Thành Phố San Diego

Visit 访问 Bumisita sa 온라인 주소 ウェブサイトVào mạng:

covidassistance.sdhc.org


Call 致电 Tumawag sa 전화 電話 Hoặc liên lạc:

(619) 535-6921


Households with low income who experience financial hardship due to the COVID-19 pandemic may qualify.

因COVID-19而遭受经济困难的低收入家庭可能符合条件

Ang mga mambabahay na mayroong mababang sahod na naka eksperiyensa ng paghihirap dahil sa COVID-19 pandemik ay maaring makwalipay

코로나로인해 현제 경재적인 어려움을 겪고계시는 저소득층 세대분들께서는 경제 충격지원을 받으실수있습니다.

COVID-19のパンデミックによる経済的打撃を受けている低所得家庭は援助を受けられるかもしれません。

Các gia đình có thu nhập thấp gặp khó khăn về tài chính do COVID-19 có thể đủ điều kiện.

This project is supported, in whole or in part, by federal award number ERA302, awarded to the City of San Diego by the U.S. Department of the Treasury.

该项目全部或部分由美国财政部支持并授予圣地亚哥市联邦奖项号ERA302

Ang proyektong ito ay suportado sa kabuoan o parte ng federal na award bilang ERA302, awarded sa Lungsod ng San Diego mula sa Departamento ng US Treasury

이 프로젝트는 전체적으로 또는 부분적으로 연방 수여 번호 ERA302를 통해 미국 재무부에서 San Diego 시를 지원하고 있습니다.

Chương trình này được hỗ trợ, toàn bộ hoặc một phần, bởi số giải thưởng liên bang ERA302 do Bộ Tài Chính Hoa Kỳ trao cho Thành Phố San Diego.
56 views0 comments

Σχόλια


bottom of page