API Business Survey 
 Fill out survey here: https://www.surveymonkey.com/r/ABASD

shutterstock_1794827056.jpg

*Business Owner Survey * Survey ng May-ari ng Negosyo * Khảo sát Chủ doanh nghiệp  * 企業主調查  * 사업주 설문 조사 *

 

About the Business Owner Survey 

 

The Asian Business Association of San Diego (ABASD), a non-profit organization representing the interests of over 30,000 Asian and Pacific Islander-owned businesses throughout San Diego County, has recently commissioned a professional survey. The purpose of this survey is to evaluate the impact of the Coronavirus pandemic on Asian & Pacific Islander-owned businesses in San Diego County, as well as understand the views of business owners on local economic issues. Responses from this survey will be used to inform the business community, the general public and the media about the challenges and opportunities faced by Asian and Pacific Islander-owned businesses. Your participation will help the Asian Business Association advocate for the interests and needs of business owners, including more financial grants, loans and business assistance programs, which help all business owners in San Diego County. For questions about the business owner survey, please email Survey Manager Vince Vasquez at vince@abasd.org.

 

 

For Business Owners Who Speak A Language Other Than English

 

You are receiving this message because your participation in an important San Diego business owner survey is requested. The survey is commissioned by the Asian Business Association of San Diego, and your responses will be secret and anonymous. If you would like to participate in this survey, we can have a trained survey professional call you on the telephone and ask you the survey questions in your language. If you would like to participate, please email survey manager Vince Vasquez at vince@abasd.org with your name and your phone number, thank you.


Natatanggap mo ang mensahe na ito dahil hiniling ang iyong pakikilahok sa isang mahalagang survey ng may-ari ng negosyo sa San Diego. Ang survey ay kinomisyon ng Asian Business Association ng San Diego, at ang iyong mga tugon ay magiging lihim at hindi nagpapakilala. Kung nais mong lumahok sa survey na ito, maaari kaming magkaroon ng isang bihasang propesyonal sa survey na tumawag sa iyo sa telepono at tanungin ka ng mga katanungan sa survey sa iyong wika. Kung nais mong lumahok, mangyaring i-email ang tagapamahala ng survey na si Vince Vasquez sa vince@abasd.org kasama ang iyong pangalan at numero ng iyong telepono, salamat.

 

Bạn nhận được thông điệp này vì bạn được yêu cầu tham gia cuộc khảo sát quan trọng về chủ sở hữu doanh nghiệp ở San Diego. Cuộc khảo sát do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á San Diego ủy quyền và các câu trả lời của bạn sẽ được bảo mật và ẩn danh. Nếu bạn muốn tham gia cuộc khảo sát này, chúng tôi có thể yêu cầu một chuyên gia khảo sát được đào tạo gọi điện cho bạn và hỏi bạn những câu hỏi khảo sát bằng ngôn ngữ của bạn. Nếu bạn muốn tham gia, vui lòng gửi email cho người quản lý khảo sát Vince Vasquez tại vince@abasd.org với tên và số điện thoại của bạn, cảm ơn bạn.

 

您之所以收到此电子邮件,是因为要求您参与一项重要的圣地亚哥企业主调查。该调查是由圣地亚哥亚洲商业协会委托进行的,您的回复将是秘密且匿名的。如果您想参加本次调查,我们可以请受过训练的调查专业人员通过电话给您打电话,并以您的语言向您询问调查问题。如果您想参加,请通过vince@abasd.org向调查经理Vince Vasquez发送电子邮件,并提供您的姓名和电话号码,谢谢。

 

중요한 샌디에이고 사업주 설문 조사에 참여 해주셔야하므로이 이메일을 보내드립니다. 이 설문 조사는 샌디에이고 아시아 비즈니스 협회에서 의뢰했으며 ​​귀하의 답변은 비밀로 처리되며 익명으로 처리됩니다. 이 설문 조사에 참여하고 싶으시면 숙련 된 설문 조사 전문가가 전화로 귀하에게 전화하여 귀하의 언어로 설문 조사 질문을 할 수 있습니다. 참여를 원하시면 설문 조사 관리자 Vince Vasquez (vince@abasd.org)에게 귀하의 이름과 전화 번호를 이메일로 보내 주시기 바랍니다. 감사합니다.